สำนักปฏิบัติธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2012 เวลา 12:37
บัญชีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ กรกฏาคม ๒๕๕๕
 
มติมส.ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ประจำจังหวัด แห่งที่ สถานที่ตั้ง/ติดต่อ นามเจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส
(ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง
ทางปกครองทางปกครอง
โทรศัพท์  
วัด บ้าน ตำบล อำเภอ รหัสไปรษณีย์  
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ ชุมชนปัจฉิมทัศน์ ตลาด เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระมหาประเสริฐพร ฐิติสิริ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม o๘๑๓๔๖๒๙๕๘  
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม ศรีสวัสดิ์ ชุมชนศรีสวัสดิ์ ตลาด เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระครูศรีปริยัติโสภิต เจ้าคณะอำเภอเมือง o๘๕oo๗o๒๕๔  
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม ป่าหนองคู หนองคู หนองกุง นาเชือก ๔๔๑๗๐  พระศรีวรญาณ เจ้าคณะตำบลหนองโพธิ์ o๘๑o๕๑o๙๔๕  
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม อภิสิทธิ์ ชุมชนอภิสิทธิ์ ตลาด เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม o๔๓๗๒๒๖๑๒  
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม ป่าศุภมิตรสิทธาราม - ตลาด เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระครูสถิตสิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลตลาดเขต ๑ o๘๓๓๖๓๔๗๖๔  
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม ชัยประสิทธิ์ แพง แพง โกสุมพิสัย ๔๔๑๔๐  พระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลหนองกุงสวรรค์ o๘๖๗๑๔๑๔๔๑  
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม วัดอภิธรรมวนาราม  ขี่ตุ่น สำโรง นาเชือก ๔๔๑๗๐  พระครูประภัศร์ธรรมนิวิฐ   ๐๘๔๓๙๐๒๔๔๓  
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม ทัพป่าจิก ทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย ๔๔๑๑๐  พระมหาวิสารท์  กิตฺติโสภโณ รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย o๘๑o๗๕๕o๓๖  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม อรัญญิการาม โนนราษี เขวาไร่ โกสุมพิสัย ๔๔๑๔๐  พระครูศรีวุฒิเมธี   o๘๙๒๗๖๖๒๔๕  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๐ ป่าเวฬุวัน เลิงใต้ เลิงใต้ โกสุมพิสัย ๔๔๑๔๐  พระครูโสภณจิรวัฒน์ เจ้าคณะตำบลเลิงใต้ o๘๖๒๑๑๘๗๓o  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๑ สังข์ทองวนาราม สังข์ทอง หัวขวาง โกสุมพิสัย ๔๔๑๔๐  พระอธิการสุรพล ธมฺมโชโต      
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๒ โนนภาษี หนองสระพัง เขวาไร่ โกสุมพิสัย ๔๔๑๔๐  พระครูอมรธรรมสถิตย์ เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑ o๘๔๓๓๖๒๔o๙  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๓ ปัจจิมเชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน ๔๔๑๖๐  พระครูโพธิบุญวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม o๘๔๔๒๘o๘๕๒  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๔ ป่าทัพม้า ทัพม้า นาทอง เชียงยืน ๔๔๑๖๐  พระครูโกศลวรคุณ รักษาการเจ้าคณะอำเภอชื่นชม o๘๗๙๑๔๒๑๗๗  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๕ กลางเชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน ๔๔๑๖๐  พระครูสุวรรณกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลเชียงยืน o๘๑o๖o๑oo๘  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๖ ราษฎร์สังคม หนองซอน หนองซอน เชียงยืน ๔๔๑๖๐  พระครูชัยธรรโมภาส เจ้าคณะตำบลหนองซอน    
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๗ พรหมพิชัย ผำ ดอนเงิน เชียงยืน ๔๔๑๖๐  พระครูปริยัติธรรมวิมล   o๘๙๔๑๘๒๔o๑  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๘ โพธิ์ชัยบ้านโจด โจด กู่ทอง เชียงยืน ๔๔๑๖๐  พระอธิการไพรัช สิริวณฺโณ   o๙o๓๕๑๓๑๗๙  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๑๙ สุวรรณมงคล คันธาร์ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย ๔๔๑๕๐  พระครูวิชัยกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย o๘๖๘๕๓๙๙๒๔  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๒๐ สว่างวารี ท่าขอนยาง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย ๔๔๑๕๐  พระครูสิริปรัยัติโสภิต รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย o๘๙๗๑๒๕๑๔๕  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๒๑ สระแก้วบุปผาราม โนนค้อ โคกพระ กันทรวิชัย ๔๔๑๕๐  พระครูเกษมรัตนสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย o๘๖๘๕๓๙๙๒๔  
๔/๒๕๕๑ ๑๑ ก.พ. ๕๑ มหาสารคาม ๒๒ วัดหนองขุ่น หนองขุ่น มิตรภาพ แกดำ ๔๔๑๙๐  พระอธิการวิญญู ปภสฺสโร   o๘๔๖oo๘๖๖๙  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๒๓ ขุนพรหมดำริ อุปราช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระครูสารกิจประยุต เจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๑ o๘๑๖๗o๕๑๓o  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๒๔ โนนตูม โนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระครูวิจิตรธรรมประโชติ เจ้าคณะตำบลเกิ้ง o๘๗๙๔๖o๒๑๔  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๒๕ โพธิ์ศรีแกดำ แกดำ แกดำ แกดำ ๔๔๑๙๐  พระครูอาทรโพธิกิจ เจ้าคณะอำเภอแกดำ o๔๓๗๘๗o๙๙  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๒๖ บ้านเหล่าจั่น เหล่าจั้น แกดำ แกดำ ๔๔๑๙๐  พระครูบริรักษ์สังฆกิจ เจ้าคณะตำบลแกดำ o๔๓๗๘๗๓๔๕  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๒๗ สระศิลา หนองหิน หัวดง นาดูน ๔๔๑๘๐  พระอธิการปัญจะ ปสนโน   o๘๖๙o๕๗๑๒๑  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๒๘ ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ๔๔๒๑๐  พระครูสีสุราชคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช    
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๒๙ ป่าศรีสุโพธิ์ โพธิ์ชัย ยางสีสุราช ยางสีสุราช ๔๔๒๑๐  พระครูกิตติญาณประสุต เจ้าคณะตำบลยางสีสุราช    
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๐ ศรีอรุณ ศรีอรุณ หนองแวง กุดรัง ๔๔๑๓๐  พระครูวรปัญญาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอกุดรัง o๘๖๒๒๒๑๑๘๓  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๑ วังโจดโสภาราม วังโจด ห้วยเตย กุดรัง ๔๔๑๓๐  พระอธิการสุนทร สุนทโร   o๘o๑๙๕๓๕๒๔  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๒ บ้านโสกภารา โสกภารา หนองคูขาด บรบือ ๔๔๑๓๐  พระครูจักรธรรมมาภรณ์      
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๓ วรินทราวาส หนองโดน หนองสิม บรบือ ๔๔๑๓๐  พระครูศรีนรินทรานุวัตร เจ้าคณะอำเภอบรบือ    
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๔ บรบือสราราม บรบือ บรบือ บรบือ ๔๔๑๓๐  พระครูปัญญานันทคุณ รองเจ้าคณะอำเภอบรมือ o๔๓๗๗๑๔๔๓  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๕ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บ่อใหญ่ บ่อใหญ่ บรบือ ๔๔๑๓๐  พระอธิการวันดี สุวฑฒโณ   o๘๔๗๙๕๔๘๓๖  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๖ วังปลาโด วังปลาโด วังใหม่ บรบือ ๔๔๑๓๐  พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์   o๘๑๙๗๕๗๔๓๙  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๗ โนนทอง โนนทอง โนนแดง บรบือ ๔๔๑๓๐  พระครูสุวรรณธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลโนนแดง เขต ๒ o๘๙๕๗๒๒๗๔๔  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๘ โนนราษี โนนราษี โนนราษี บรบือ ๔๔๑๓๐  พระครูวรศีลคุณ เจ้าคณะตำบลโนนราษี เขต ๑ o๘๒๑๒๓๕๙๕๖  
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๓๙ ตาลอก ตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย ๔๔๑๑๐  พระมหาฐิติพงษ์  ฐิติญาโน      
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๔๐ โนนท่อน โนนท่อน หนองแสง วาปีปทุม ๔๔๑๒๐  พระอธิการสุขสันต์ สิริธมฺโม   o๘๙๕o๖๒๓๙๔  
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) ประชาบำรุง - ตลาด เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระครูโกวิทปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย o๘๙๖๒๓๔๕๙๘  
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) ป่าวังเลิง - ท่าขอนยาง กันทรวิชัย ๔๔๑๕๐  พระครูสุทธิพรหมคุณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม o๘๒๗๕๖๗๖๔๘  
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) กู่แก้ว - ขามเรียง กันทรวิชัย ๔๔๑๕๐  พระครูสังฆรักษ์ภิรมย์ ผลิโก      
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) ป่าศรัทธธรรมวิทยา - โคกพระ กันทรวิชัย ๔๔๑๕๐  พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะตำบลโคกพระเขต ๑ o๘๖๗๙๔๗๔๑๗  
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) แก่งโกสุม - หัวขวาง โกสุมพิสัย ๔๔๑๔๐  พระครูปัญญาศีลคุณ เจ้าคณะตำบลหัวขวาง o๘๖๒๔๒๖๗๘๙  
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) เกาะแก้วโกสุม - หัวขวาง โกสุมพิสัย ๔๔๑๔๐  พระโกศล ชุติปญฺโญ   o๘๗๘๕๕๗๗๓๒  
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) อรัญญิกาวาส - วังแสง แกดำ ๔๔๑๙๐  พระครูโสภณพิพัฒนโกศล เจ้าคณะตำบลหัวเรือ    
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) หนองตุหนองแวง - บัวมาศ บรบือ ๔๔๑๓๐  พระครูอมรสารสุทธิ์      
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) ป่าหนองซอน - หนองซอน เชียงยืน ๔๔๑๖๐  พระสมุห์หนูเกียง จกฺกวโร   o๘๖๒๔๒๘๘๗๙  
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) ๑๐ หัวงัว - หนองแสง วาปีปทุม ๔๔๑๒๐  พระครูสิริญาณรังษี   o๘๖๒๓๙๑o๗๕  
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) ๑๑ หนองใต้ - ขามป้อม วาปีปทุม ๔๔๑๒๐  พระอธิการบุญเหลือ ธมฺมธโร   o๘๙๗๗๔๑๖๘๘  
๑๒/๒๕๕๑ ๑๒ พ.ค.๕๑ มหาสารคาม (ธ) ๑๒ หนองไผ่ - ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย ๔๔๑๑๐  พระครูกิตติศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย o๘๔๗๙๓๘๑๙๓  
๕/๒๕๕๔ ๒๑ ก.พ.๕๔ มหาสารคาม (ธ) ๑๓ โพธิไชยาราม - แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระครูสุนทรธรรมโฆษิต เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย o๙o๘๖๑๔๒o๑  
                         
                         
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น  พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔   ของจังหวัดมหาสารคาม  
และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศให้เป็นสำนักฯ ที่มีความพร้อมในการเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มติมส.ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ประจำจังหวัด แห่งที่ สถานที่ตั้ง/ติดต่อ นามเจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส
(ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง
ทางปกครองทางปกครอง
โทรศัพท์ ได้ดีเด่นเมื่อ
วัด บ้าน ตำบล อำเภอ รหัสไปรษณีย์
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม ศรีสวัสดิ์ ชุมชนศรีสวัสดิ์ ตลาด เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระครูศรีปริยัติโสภิต เจ้าคณะอำเภอเมือง o๘๕oo๗o๒๕๔ ๒๕๕๒ 
๑๘/๒๕๔๙ ๓๑ ส.ค. ๔๙ มหาสารคาม ทัพป่าจิก ทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย ๔๔๑๑๐  พระมหาวิสารท์  กิตฺติโสภโณ รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย o๘๑o๗๕๕o๓๖ ๒๕๕๓ 
๕/๒๕๕๓ ๑๙ ก.พ.๕๓ มหาสารคาม ๒๓ ขุนพรหมดำริ อุปราช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  พระครูสารกิจประยุต เจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๑ o๘๑๖๗o๕๑๓o ๒๕๕๔ 
                        ๒๕๕๕ 
LAST_UPDATED2
 

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน พศ.

Untitled Document