Social Link
วัดอภิสิทธิ์

เมื่อมีการตั้งเมืองมหาสารคามขึ้นมา เจ้าเมืองได้ช่วยปฏิสังขรณ์บูรณะวัดดั้งเดิม และสร้างพระอุโบสถให้ พร้อมทั้งเรียกขานชื่อวัดใหม่ว่า “วัดกลาง” เพื่อให้สอดคล้องกับวัดเหนือ(วัดมหาชัย) และวัดใต้(วัดอุทัยทิศ), โดยเฉพาะในช่วงที่ “พระบุดดี” ได้จำพรรษาที่วัดกลางนั้น(พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๒๘) ท่านได้เปิดสอนพระธรรมวินัยตามหลักสูตรส่วนกลาง และยังได้สอนหนังสือไทย วิชาลูกคิดเป็นครั้งแรกของเมืองมหาสารคาม ภายหลังเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ซานน”ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงสารคามกิจนิคมาภิบาล นายอำเภอเมืองอุทัยสารคาม ก่อนที่จะได้รับพระราชทานเป็น “หลวงอภิสิทธิ์สารคาม” จังหวัดจึงนำชื่อหลวงอภิสิทธิ์สารคามมาตั้งเป็นนามว่า “วัดอภิสิทธิ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นเกียรติแก่คุณงามความดีของท่าน


image รูปภาพ
พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต) ที่ปรีกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,756