Social Link
ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

นายสมพร  จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม


นายณรงค์ชัย  สนิทผล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์


นายทวิช วรรณทาป
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวธาดา ธีรศาสตรานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวิทยา สุริยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 
นางสาวภารดี ซินโซ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นางปรียาภรณ์ ศรีคำเวียง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางพรทิพย์  ผาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายภาสกร คำภูนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถยนต์)

 

นางสาวบุญสวน โสภารัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 


นายชยชัย สายแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ


นายสภา ศรีคำเวียง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายศาสตรา ดีแดง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ กันเกษ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวดวงจันทร์  แก้วอาษา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


 

 

     
     

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 5 เมษายน 2565 ทวิช


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 331,965