Social Link
ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม

 

 นายอำพร  กุดแถลง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ชัย สนิทผล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายธีรพัชร์ วงศ์วรนิตย์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวธาดา
ธีรศาสตรานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายทวิช วรรณทาป

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายศาสตรา ดีแดง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวิทยา สุริยงค์

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสภา ศรีคำเวียง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายคชนม์คเชษฐ
มูลผลึก

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอนุวัฒน์ กันเกษ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวภารดี ซินโซ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,460