Social Link
ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

-ว่าง-

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม


นายอำพร  กุดแถลง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์


นายทวิช วรรณทาป
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวธาดา ธีรศาสตรานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวิทยา สุริยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 
นางสาวภารดี ซินโซ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นางปรียาภรณ์ ศรีคำเวียง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายภาสกร คำภูนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ขับรถยนต์)
นางสาวบุญสวน โสภารัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(รักษาความสะอาด)
 


นายชยชัย สายแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ


นายธีรพัชร์ วงศ์วรนิตย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายศาสตรา ดีแดง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสภา ศรีคำเวียง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นายอนุวัฒน์ กันเกษ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 
     
     

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ทวิช


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,688