Social Link
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินวัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกประทานในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่วัดเขตอุโบสถเพื่อประกอบเอกสาร เรื่อง การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,575