Social Link
วัดกลางโกสุม

             วัดกลางโกสุม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคุ้มกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย พระอุโบสถ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏีสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง แบ่งออกเป็นขนาดใหญ่ ๒ หลัง ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นหินขัด ๒ ชั้น ลักษณะทรงไทย เป็นกุฏี ชั้นเดียว ๒ หลัง ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นขัดหิน ๑ หลัง  พื้นปูกระเบื้องคัมพานา ๑ หลัง กุฏีชั้นเดียวก่อสร้างด้วยคอนกรีตและไม้ ๓ หลัง กุฏีก่อสร้างด้วยไม้ ๒ ชั้น ๒ หลังศาลาอเนกประสงค์  เมรุ ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุโบราณวัตถุมีพระพุทธรูป ปรางเลไลยก์ ชาวบ้านเรียกว่า พระมิ่งเมือง สร้างด้วยศิลาแลง สันนิฐานว่าสร้างในสมัยขอม อยู่ทางทิศตะวันตกของวัด

วัดกลาง โกสุมตั้งเมื่อ พ.ศ ๒๓๙๐ โดยมีนายแพง แสงไชยราช เป็นผู้บริจาคที่ดินในการสร้างวัด ที่ได้ชื่อว่าวัดกลางโกสุมนั้นเพราะวัดนี้ตั้งอยู่ กลางระหว่าง ชุมชน และวัดอื่นคือ วัดสังข์ทอง วัดกลางโกสุม วัดใต้โกสุม ตามลำดับตั้งอยู่โดยรอบ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกลางโกสุม” ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๒๓  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐  เมตร 

มีอาณาเขตวัดอยู่ติดกับวนอุทยานโกสัมพี (บุ่งลิง) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม

ปัจจุบันมีพระครูพิสัยสารคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส

ด้านการศึกษา :

– มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ ๒๔๙๙

– นอกจากนี้มีโรงเรียนเอกชนกลุ่มการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เปิดสอน เมื่อ พ.ศ ๒๕๐๐  ในนามของ โรงเรียนนิพนธิ์ประสิทธิ์วิทยา ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม

 


image รูปภาพ
พระครูพิสัยสารคุณ (ถวิล  ฐิติญาโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดกลางโกสุม

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 613,297