Social Link
วัดพุทธมงคล ( วัดพระยืน)

      วัดพุทธมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านสระ ถนนดีนานนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๕ เดิมชื่อวัดโพธิ์หรือวัดพระยืน เนื่องจากมีต้นโพธิ์ในบริเวณวัดมาก จึงเรียว่า วัดโพธิ์ ส่วนที่เรียกว่าวัดพระยืน ก็เพราะมีพระพุทธรูปยืนอยู่ใต้ต้นโพธิ์มีอยู่ก่อนการตั้งวัด  โดยชาวบ้านพร้อมกับพระมหาราช สุจิตฺโต ซึ่งเป็นประธานฝายสงฆ์ ได้ร่วมกัันสร้างวัดขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ปัจจุบันมีพระครูอนุรักษ์พุทธมงค (พระอาจารย์สำราญ) เป็นเจ้าอาวาส


image รูปภาพ
พระครูอนุรักษ์พุทธมงคล(สำราญ) เจ้าอาวาส
พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้สักการะ หลวงพ่อพระยืน
หลวงพ่อพระยืน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 613,251