Social Link
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ (๔) ธรรมยุต

ประวัติวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา

                  วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ระหว่างบ้านหนองแวงและบ้านขนมจีน เดิมเป็นโคกใหญ่มีป่าและหนองน้ำด้านทิศตะวันออกเรียกว่า หนองแวง
                  เมื่อปี พ.ศ. 2474 พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) พระอาจารย์ภูมี ฐิตธัมโม พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร ได้ธุดงค์มาปักกลดที่โคกต้นกระบกใกล้กับหนองแวง ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้สร้างที่พักสงฆ์ขึ้น เพื่อเป็นที่พักจำวัดภาวนาของคณะสงฆ์- พ.ศ. 2486 พระครูวิสุทธิธรรมภาณ(เปลี่ยน เรืองศรีมั่น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารฯ กทม. พระครูสีลสารวิมล (หลวงปู่ล้วน สีลราโม) ได้ขอจดทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมการศาสนา ชื่อ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา – พ.ศ. 2517 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีเขต กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร (ใช้ศาลาไม้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม)- พ.ศ. 2524 พระครูสีลสารวิมล (หลวงปู่ล้วน สีลราโม) พร้อมญาติโยม ร่วมกันก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น  โดยวางศิลาฤกษ์ในเดือน กรกฎาคม 2524 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2531 และทำพิธีผูกพันธสีมาตัดหวายลูกนิมิต เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2532 ในปัจจุบันวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ได้พัฒนาวัดและก่อสร้างเสนาสนะ โดยได้ความอุปถัมภ์จาก เจ้าคุณพระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุติ) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และคณะศรัทธาญาติโยมมาโดยตลอด
รายนามเจ้าอาวาส
1.พระอาจารย์ค้ำ ( ไม่ทราบฉายา) พ.ศ. 2481
2.พระอาจารย์วัง ( ไม่ทราบฉายา) พ.ศ. 2482
3.พระครูสีลสารวิมล (หลวงปู่ล้วน สีลราโม) พ.ศ. 2486
4.พระอาจารย์วิรัตน์ (ไม่ทราบฉายา) พ.ศ. 2498
5.พระอาจารย์สุ่ม (ไม่ทราบฉายา) พ.ศ. 2500
6.พระอาจารย์สิริ (ไม่ทราบฉายา) พ.ศ.2506
7.พระครูวิชัยศาสนกิจ(คำสี ภูดวงใจ) พ.ศ. 2510
8.พระครูสีลสารวิมล(หลวงปู่ล้วน สีลราโม) รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ.2520
9. พระครูวิชัยวรญาณ ( หลวงพ่ออุย อาภสฺสโร) พ.ศ.2528 – 2535

10.พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล) 17 มีนาคม 2536 – ปัจจุบัน

* ข้อมูลจาก.พระครูวินัยวรญาณ และหนังสือสวดมนต์วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา


image รูปภาพ
พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล) เจ้าอาวาสวัด
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,620