Social Link
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๙ วัดอรัญญิการาม

   วัดอรัญญิกาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านโนนภาษี ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ตับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๙ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ ปัจจุบันมี พระครูศรีวุฒิเมธี (พระมหาเฉลิมวุฒิ อารยธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าสำนัก


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,598