Social Link
วัดพุทธประดิษฐ์ หรือ วัดใหญ่บ้านโพน

        วัดพุทธประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่บ้านโพน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๓ เป็นวัดโบราณ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง เมื่อ พ.ศ. อะไร แต่มีเรื่องเล่าสืบต่อๆกันมาว่า มีชาวเมืองอุบลได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนขี้นที่บ้านโพน ได้พบพระพุทธรูปโบราณ ทำด้วยศิลาแลง จึงพร้อมใจกันใช้ที่ดินตรงบริเวณนั้นสร้างวัดขึ้น ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๔ พระเลี้ยงเป็นเจ้าอาวาส ได้ขอเปลี่ยชื่อวัดใหม่ จากเดิมชื่อว่า "วัดกลาง" เป็น "วัดพุทธประดิษฐ์" จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหญ่บ้านโพน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๓ มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระอธิการเหรียญ พ.ศ.๒๔๓๐-๒๔๔๕ รูปที่ ๒ พระแพงมา ชารี พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๕๗  รูปที่ ๓ พระชู พ.ศ. ๒๔๕๗- ๒๔๖๙ รูปที่ ๔ พระตู้ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๘๐ รูปที่ ๕ พระเลี้ยง พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๙๑ รูปที่ ๖ พระคำพัฒน์ พ.ศ. ๒๔๙๑- ๒๕๐๐ รูปที่ ๗ พระเคนเหวย พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๔ รูปที่ ๘ พระอธิการเคนเจอ พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๑ รูปที่ ๙ พระทัด พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๖ รูปที่ ๑๐ พระครูประดิษฐ์วิริยาภรณ์ (หลวงพ่อแฉล้ม) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ -ปัจจุบัน


image รูปภาพ
หลวงพ่อพระใหญ่บ้านโพน
พระครูประดิษฐ์วิริยาภรณ์ (หลวงพ่อแฉล้ม วิริโย)
อุโบสถ

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,557