Social Link
ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดย นายอำพร กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมสำนักงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕, การจัดประชุมสัมมนาพระนักเผยแผ่(พระธรรมทูต), พิธีมอบใบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา, พิธีมอบโล่รางวัลวัดอุทยานการศึกษา/วัดพัฒนาตัวอย่าง/วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น, เตรียมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการจังหวัดมหาสารคามและเตรียมงานพระราชทานรถไฟฟ้าถวาย พระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,525