Social Link
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์  จังตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น ๒ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ นายอำพร กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ApplicationZoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,533