Social Link
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๖

             วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามเป็นไปตามเกสชณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายอำพร กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมาย นายทวิช วรรณทาป นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาฯจังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้

 

ภารดี เขียน / ทวิช ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,528