Social Link
ลงพื้นที่ต้อนรับการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีหนตะวันออก

            วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี พระครูโกสุมวิหารการ เจ้าคณอำเภอโกสุม พร้อมคณะสงฆ์, นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอโกสุมพิสัย และผู้นำชุมชน ถวายการต้อนรับ ณ วัดทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอพยัคฆภูมิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายอำพร กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ถวายการต้อนรับ ร่วมปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกจนเสร็จพิธี

 

ภารดี เขียน / ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,527