Social Link
ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                        วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายชยชัย สายแสง และนายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านแตงแซง และ วัดหนองขี้สูด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,554