Social Link
พศจ. มหาสารคาม ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอกันทรวิชัย ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

                วันพฤหัสบดีที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอกันทรวิชัย โดยมี พระมหาณัฐวัตร ขนฺติธโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,564