Social Link
ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน วัดโพธิ์ศรีห้วยทราย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

                      วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและ ลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบรบือ ณ วัดโพธิ์ศรีห้วยทราย ตำบลโนนราศี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,540