Social Link
ประสานงานการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมืองมหาสารคาม

                        วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อม นายชยชัย สายแสง ผู้นวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายอนุวัฒน์ กันเกษ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตฯ มจร. วัดอภิสิทธิ์ ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,594