Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ กระทำสามีจิกรรมถวายสักการะพระเถระและไหว้ครู

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ กระทำสามีจิกรรมถวายสักการะพระเถระและไหว้ครู พิธีมอบโล่เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น นิสีดดีเด่น และบุคลากรดีเด่นโครงการจัดประกวดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในกิจกรรมสร้างการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการ แก่ชุมชน ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : ศาสตรา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 227,759