Social Link
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา(ร่าง) แผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Roadmap) จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

                    วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประธานประชุมการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ (Pfizer) ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมวางแผนการฉีดวัคซีนให้นักเรียน/นักศึกษา ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ขั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมมหาสารคาม ในการนี้ นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ กันเกษ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและร่วมวางแผนการฉีดวัคซีนนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง ๙ แห่ง

 

ภารดี เขียน/อนุวัฒนต์ ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,774