Social Link
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดย นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อควบคุมโรคและป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม พร้อมนำวาระการจัดกิจกรรม  เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๔” เป็นวาระเพื่อพิจารณาด้วย

 

ภารดี เขียน/ศาสตรา ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,467