Social Link
ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุม กับคณะสงฆ์ เพื่อถวายรายงาน ข้อราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มติต่างๆ ของมหาเถรสมาคม, และนโยบายจังหวัดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19), ประเด็นการพิจารณาเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.), การจัดสรรเงินอุดหนุนจัดกิจกรรม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข, การลงพื้นที่ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณารูปแบบกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามกำหนด โดยเคร่งครัด โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม การจัดประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

ภารดี เขียน /วิทยา ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,486